Slovenka prostredníctvom originálnej cestovky propaguje krásy rodného Horehronia

Mnohí s ob­ľu­bou nav­šte­vu­jeme Tatry, no do iných kú­tov Slo­ven­ska ne­za­ví­tame. Zá­ro­veň ani v prí­rode z rúk ne­púš­ťame smart­fón a o na­šich au­ten­tic­kých tra­dí­ciách toho vieme málo. Ivana Re­šu­tí­ková sa roz­hodla to zme­niť. Krásy rod­ného Ho­reh­ro­nia sa snaží Slo­vá­kom aj cu­dzin­com pred­sta­vo­vať pro­stred­níc­tvom ces­tov­nej agen­túry STEY Slo­vak Tra­vel Expe­rience.

Stey

Ivana je ro­dená Ho­reh­ronka, no ako väč­šina Slo­vá­kov od­išla štu­do­vať do Bra­ti­slavy a ne­skôr ju prí­le­ži­tosť zlep­šiť si ja­zy­kové zruč­nosti za­viala aj do Bri­tá­nie. Ro­dinné väzby ju však pri­tiahli na­s­päť do rod­ného kraja. Na­miesto toho, aby sa ako mnohí sna­žila pre­sa­diť v hlav­nom meste či vo svete, roz­hodla sa ísť ťaž­šou ces­tou a hľa­dať ne­vy­užitý po­ten­ciál doma na Ho­reh­roní. A že je ho tu na­ozaj dosť!

Pre­po­jila svoj blízky vzťah k prí­rode s biz­ni­som a pod­po­rou lo­kál­neho tu­rizmu do je­di­neč­ného pro­jektu. Vý­sled­kom je re­gi­onálna ces­tovná agen­túra STEY Slo­vak Tra­vel Expe­rience, ktorá po­núka mož­nosť za­žiť sku­točne au­ten­tickú slo­ven­skú prí­rodu a kul­túru. A ne­mohla spra­viť lep­šie, pre­tože nie­len, že vďaka to­muto pek­nému biz­nisu po­máha rásť Slo­ven­sku, ale aj sebe.

Stey

„Vďaka STEY mám mož­nosť roz­ví­jať sa a se­ba­re­a­li­zo­vať doma. Pre­pá­jam mo­derný li­fes­tyle so ži­vo­tom na vi­dieku, v prí­rode. Po­zi­tívny vie­tor pri­ná­šajú aj zmeny v sa­mospráve, roz­voj in­fra­štruk­túry, zlep­šo­va­nie slu­žieb. Pô­sobí tu množ­stvo mla­dých per­spek­tív­nych ľudí, ktorí sa zau­jí­majú o ce­lo­spo­lo­čen­ské otázky a zve­ľa­ďujú kra­jinu. A to vní­mam pre bu­dúci roz­voj STEY ako veľmi dô­le­žitý fak­tor,“ pre­zra­dila Ivana.

Ako to tak býva, za­čiatky nie sú ni­kdy ľahké a treba sa po­pa­so­vať s nie­kto­rými pre­káž­kami. Na tie by­rok­ra­tické, ktoré do­stanú do ko­lien mno­hých živ­nost­ní­kov a pod­ni­ka­te­ľov, sa však pre is­totu vo­pred pri­pra­vila. Aby však roz­behla svoj biz­nis, ča­kali ju ne­ko­nečné stre­tá­va­nia sa s po­ten­ciál­nymi par­tnermi a lo­kál­nymi po­sky­to­va­teľmi slu­žieb v tu­rizme. Pod­sta­tou kva­lit­ného biz­nisu sú to­tiž najmä kva­litní spo­lu­pra­cov­níci.

„Ne­jasný biz­nis mo­del, nová tvár na scéne, kon­zer­va­tívni na­šinci ver­zus tem­pe­ra­mentná blon­dína – to bola cel­kom ná­ročná úloha. STEY je od po­čiatku one man show, ale sa­moz­rejme mám za se­bou skvelú pod­poru ro­diny. Kľú­čový bol aj vý­ber par­tne­rov, a ja sa te­ším vý­bor­nej spo­lu­práci s Mi­šou Chme­líč­ko­vou v otáz­kach di­zajnu, s prog­ra­má­to­rom Mi­cha­lom Ko­cú­rom a fo­to­gra­fic­kým duom Nora a Ja­kub. Dl­ho­dobo je pre mňa in­špi­rá­ciou pod­ni­ka­teľka Miška Bed­ná­rová z Pu­ojdu,“ uviedla Slo­venka.

Stey

STEY však nie je len taká oby­čajná ces­tovka. V ére lac­ných ko­merč­ných po­núk a zľa­vo­vých por­tá­lov vy­niká svo­jím za­me­ra­ním, fi­lo­zo­fiou aj krás­nym vi­zu­álom. Jej cie­ľov­kou je homo ur­ba­ni­cus, teda člo­vek mest­ský, ktorý žije ex­pres­ným ži­vo­tom bez za­sta­ve­nia a už dávno za­bu­dol na kon­takt s prí­ro­dou a folk­ló­rom. Pri at­rak­ciách sa len fo­tíme, na­miesto toho, aby sme sa o nich do­zve­deli viac, na­vyše od ľudí, ktorí nám toho majú toľko čo po­ve­dať.

„Ide­oló­giou STEY je spro­stred­ko­vať zá­ži­tok, ktorý utvorí kom­plex­nejší ob­raz o ži­vote na vi­dieku, his­tó­rii, tra­dí­ciách. Spo­jiť sú­časný ži­vot so ži­vo­tom pred­kov ne­ma­so­vým spô­so­bom for­mou in­di­vi­du­alizmu, ma­lých sku­pín, nav­ští­viť miesta, ktoré v be­dek­roch ne­náj­dete. Dô­le­žité je, aby si kli­ent od­nie­sol čo naj­po­zi­tív­nej­šiu emó­ciu, strá­vil prí­jemný čas a aby mu na­miesto ap­li­ká­cie, ktorá mu po­vie kam ísť a čo vi­dieť, po­zna­nie spro­stred­ko­vali miestni,“ vy­svet­lila Ivana.

Stey

Ces­tovka po­núka pre­krásne uby­to­va­nie rôz­neho typu, vrá­tane ruš­nej­ších miest s dob­rými služ­bami aj cha­lúp na sa­mote či na de­dine, kde si uži­ješ do­ko­nalý di­gi­tálny de­tox. Za­me­riava sa tiež na jed­no­dňové zá­žit­kové vý­lety. Ich cie­ľom je do­pl­niť už exis­tu­júcu po­nuku ko­merč­ných slu­žieb o au­ten­tické zá­žitky a vý­lety, kde sa hosť na­ozaj ak­tívne za­pája. Nie je len ten, ktorý si vrámci masy v zhone po­zrie ne­jakú pa­miatku či vý­tvor a o mi­nútu už pu­tuje ďa­lej.
„Mô­žete sa zo­zná­miť s re­me­sel­níkmi, ktorí vám vy­svet­lia celý pro­ces, niečo si mô­žete aj sami vy­skú­šať. Mô­žete sa stret­núť s ba­čom, ktorý vám síce do­volí vy­to­čiť si vlastnú pa­re­nicu, ale beda, ak mu bu­dete do ro­boty mud­ro­vať. Alebo s folk­ló­ris­tami a ich ve­se­lými a rá­zo­vi­tými po­va­hami. Ces­to­va­nie je predsa o emó­ciách. A čo sa vám lep­šie vryje do pa­mäte – mo­nu­ment, pri kto­rom ste sa od­fo­tili, alebo Jožko, ktorý vás učil tan­co­vať dvoj­kročku?“ ho­vorí Slo­venka.

Stey

STEY chce tiež uká­zať, že Slo­ven­sko ne­tvo­ria len Bra­ti­slava a Štr­b­ské pleso, ale aj iné zau­jí­mavé miesta. Tie nás môžu prek­va­piť nie­len svo­jou krá­sou, ale aj ab­sen­ciou más, ktoré tra­dične stret­neme v tých naj­vy­chy­te­nej­ších tu­ris­tic­kých lo­ka­li­tách. Do hôr a prí­rody predsa ne­cho­díme preto, aby sme sa zrá­žali s davmi, ale aby sme si ob­čas v kon­traste s mes­tom vy­chut­nali ti­cho a po­koj. Skve­lým mies­tom pre trá­ve­nie voľ­ného času preto môže byť práve ča­ro­vné Ho­reh­ro­nie.

„Je to skvelá lo­ka­lita na ví­ken­dový od­dych. Z Bra­ti­slavy sa k nám do­sta­nete au­tom za 2,5 ho­diny. Všetko je kon­cen­tro­vané viac me­nej v jed­nom ok­rese, po­čas 2-3 dní stih­nete veľa. Úze­mie re­gi­ónu je ohra­ni­čené dvomi ná­rod­nými par­kami – Nízke Tatry a Mu­rán­ska pla­nina. V Níz­kych Tat­rách je ob­ľú­be­ným vý­le­tom okruh z Tran­gošky na Ďum­bier a Cho­pok. Na pla­nine máte ko­pec mož­ností, ako sa stra­tiť pred ru­chom mesta. Pre ro­diny od­po­rú­čam farmu u Ma­re­kov­cov, sa­laš v sedle Zboj­ská, hu­cul­ské kone. Te­raz sa tiež za­čína čas za­bí­ja­čiek a jar­mo­kov,“ uviedla Ivana.

Stey

Ak člo­vek po­tre­buje za­bud­núť na pra­covný stres, jed­no­značne po­môže útek z ci­vi­li­zá­cie do prí­rody. So STEY si mô­žeš užiť dni plné re­laxu v ob­klo­pení ho­reh­ron­ských le­sov, pri­vátne spa upro­stred ni­čoho, jazdu na mo­torke, na­učiť sa niečo o tra­dič­nej vý­robe z kože, dreva či mlieka, alebo sa za­ba­viť na ľu­do­vom ve­čeri. Tieto au­ten­tické zá­žitky oča­ria tu­ris­tov zo za­hra­ni­čia, no ne­po­chybne aj Slo­vá­kov, z kto­rých mnohí už na naše lo­kálne krásy a tra­dí­cie po­za­budli.

Stey

Ivane Re­šu­tí­ko­vej sa ne­po­chybne po­da­rilo vy­tvo­riť skvelý pro­jekt, ktorý má šancu zvi­di­teľ­niť re­gión v tom naj­lep­šom svetle. Ur­čite za to môže aj fakt, že sama mi­luje tu­ris­tiku, ces­to­va­nie či jazdu na mo­torke. Keď nie­kto robí niečo s váš­ňou, je to vi­dieť. Sama ho­vorí, že ok­rem zvi­di­teľ­ne­nia re­gi­ónu a vy­bu­do­va­nia úspeš­nej firmy je jej snom jed­no­du­cho viesť prí­jemný a oby­čajný ži­vot v spo­koj­nosti a mo­tor­kár­čiť aj na dô­chodku.
Zdroj: Startitup

Momenty

Instagram

Sledujte naše tipy na výlety, nádherné neobjavené horehronské zákutia, príbehy domácich a zážitky z našej produkcie.

STEY tuned

čo nové a zaujímavé v našom regióne zažiješ

Prihlásením sa na odber súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a udeľujete súhlas so zasielaním aktualizácií od našej spoločnosti.

STEY

Kontakt

Zuzana Bachratá
+421 944 923 292

Kontakt

Jerguš Tesák
+421 907378704