Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné podmienky cestovnej agentúry STEY s. r. o.

Platobné, storno podmienky a rekreačné poukazy

Platobné podmienky

Zálohová platba vo výške 30% z celkovej ceny pobytu je splatná do 3 dní od rezervácie. Zvyšných 70% z celkovej ceny pobytu je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred príchodom.

Storno podmienky

Zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od objednávky a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné nasledovne:

  1. zrušenie platnej rezervácie v lehote do 30 dní pred nástupom na pobyt, odstupné vo výške skutočne vzniknutých nákladov - administratívneho  poplatku vo výške 40,- EUR,
  2. zrušenie platnej rezervácie v lehote 29 - 8 dní pred nástupom na pobyt, odstupné vo výške zaplatenej zálohy na pobyt,
  3. zrušenie platnej rezervácie v lehote 7 dní a menej pred nástupom na pobyt odstupné vo výške 100 % z ceny pobytu.

V prípade, že Zákazník nenastúpi na pobyt alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny za nečerpané služby.

Rekreačné poukazy

Za pobyt v minimálnej dĺžke trvania 2 noci vám vystavíme účtovný doklad (faktúru) v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. Ak ste si k ubytovaniu objednali niektorý z našich zážitkov, zahrnieme ho do faktúry. Účtovný doklad predložíte do 30 dní zamestnávateľovi, ktorý vám preplatí 55% z ceny pobytu, avšak najviac z hodnoty 500€. Pri zúčtovaní rekreačného príspevku cez Benefit plus a Up Déjeuner kartu je účtovaný poplatok 8% z celkovej ceny pobytu.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STEY s.r.o., pre portál www.steyslovakia.com

 

Spoločnosť STEY s.r.o., so sídlom: Dolná 1689/19, 977 03 Brezno, IČO: 50 713 710, DIČ: 2120433128,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31356/S, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.steyslovakia.com.

 

Ako Zákazník vyjadrujete súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami portálu www.steyslovakia.com a prehlasujete, že ste sa oboznámili s informáciami o ochrane osobných údajov zverejnenými na webovej stránke, platnými v čase uzavretia zmluvného vzťahu a zároveň prehlasujete, že súhlasíte s ich spracovaním, v podobe potvrdenia svojej vôle byť ich ustanoveniami viazaný a to prostredníctvom funkcie na to určenej, ktorá je umiestnená v rámci elektronického objednávkového formulára (Objednávka) v rámci webovej stránky, a to v čase pred začatím používania služieb; rovnako tak vykonáte aj pristúpením k Vašej Objednávke prostredníctvom telefónu alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

Všeobecné podmienky pre ubytovanie a prenájom nehnuteľností spoločnosti STEY s.r.o. prostredníctvom portálu steyslovakia.com  upravujú vzájomné vzťahy medzi STEY s.r.o., majiteľom prenajímanej nehnuteľnosti (ďalej iba Majiteľ) a konečným zákazníkom (ďalej iba Zákazník) v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetky strany.

Majitelia nehnuteľností majú právo stanoviť odlišné podmienky poskytovania ubytovania a prenajímania vlastných nehnuteľností od týchto Všeobecných podmienok, pričom tieto rozdiely sú platné iba pre konkrétnu nehnuteľnosť a musia byť zverejnené v elektronickom katalógu na stránke príslušnej nehnuteľnosti, inak sú platné tieto Všeobecné podmienky.

STEY s.r.o. nezodpovedá za prevádzku služieb uvedených v sekcii Tipy na výlety a Zážitky elektronického katalógu, nie je ich poskytovateľom. Tiež nezodpovedá za aktuálnosť a úplnosť informácií o uvedených službách. Tieto sekcie elektronického katalógu majú len odporúčací a informatívny charakter. Za ich úplnosť, presnosť a prevádzku zodpovedá priamo jej poskytovateľ.

I. Úvodné ustanovenia

 1. STEY s.r.o. poskytuje sprostredkovateľské služby ubytovania a prenájmu pre právnické i fyzické osoby. Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov môžu používať tieto služby iba prostredníctvom a v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 2. Aktívny vzťah medzi Zákazníkom a STEY s.r.o. vzniká na základe úplne vyplnenej Objednávky prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej adrese https://steyslovakia.com/.
 3. Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a STEY s.r.o. vzniká až pripísaním Zálohy na bankový účet STEY s.r.o. alebo priamo na účet vlastníka ubytovacieho zariadenia.

II. Ubytovacie zariadenia a nehnuteľnosti na prenájom

 1. Vybavenie každého objektu je popísané v jeho opise v elektronickom katalógu na webovej stránke https://steyslovakiia.com/. Podrobné informácie o vybavenosti objektu poskytne STEY s.r.o. na vyžiadanie.
 2. Maximálny počet ubytovaných osôb je stanovený súčtom počtu lôžok a prísteliek. Ubytovanie viac osôb ako je maximálny počet osôb je možný iba po súhlase  Majiteľa.
 3. Minimálna dĺžka pobytu je stanovená individuálne pre každý objekt v závislosti od sezóny.
 4. V časti Zážitky a tipy na výlety uvedené na webovej stránke https://steyslovakia.com/ sú uvedené len odporúčania a tipy na strávenie voľného času Zákazníka. Za poskytnutie služieb, kvalitu, otváracie hodiny, prípadné škody a pod. STEY s.r.o. nezodpovedá.

III. Ceny služieb

 1. V elektronickom katalógu sú uvedené ceny ubytovania vrátane „Provízie STEY s.r.o. od Majiteľa“.
 2. Ceny ubytovania sú tvorené dohodou medzi STEY s.r.o. a Majiteľom v závislosti na vybavenosti objektu a atraktivite lokality.
 3. Ceny ubytovania sa uvádzajú ako  pomerná cena za ubytovanie na jednu osobu na jeden deň, alebo ako cena za ubytovanie za celý objekt na jeden deň. Celková cena za ubytovanie je stanovená ako súčin pomernej ceny ubytovania  na jednu osobu na jednu noc, počtu osôb a počtu dní pobytu, alebo ako súčin pomernej ceny ubytovania za celý objekt na jednu noc a počtu nocí pobytu.
 4. Ak je cena uvedená ako pomerná cena za ubytovanie na jednu osobu na jednu noc, STEY s.r.o. má právo stanoviť minimálny počet osôb obsadenosti objektu. 
 5. Ceny prenájmov sa zvyčajne uvádzajú pre hlavnú sezónu, mimosezónu, prázdniny a sviatky. Uvedené obdobia sa stanovujú individuálne pre každý objekt.
 6. Pokiaľ nie je v elektronickom katalógu uvedené inak, súčasťou ceny za ubytovanie je i primeraná spotreba všetkých energetických médií.
 7. Ak sa spotreba energetických médií hradí samostatne, je táto skutočnosť uvedená v elektronickom katalógu. Spotreba energetických médií sa v tomto prípade  platí priamo Majiteľovi a nie je súčasťou celkovej ceny za ubytovanie.
 8. Rekreačný poplatok obci, poplatok za domáce zviera a platby za iné služby poskytované Majiteľom nie sú súčasťou celkovej ceny za ubytovanie a platia sa priamo Majiteľovi.
 9. STEY s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšenia ceny za ubytovanie a prenájom nehnuteľnosti v prípade nepredvídateľných udalostí resp. pri zmene podmienok ubytovania a prenájmu.

IV. Organizácia pobytov a platobné podmienky

 1. Po vybratí objektu Zákazník úplne a pravdivo vyplní objednávací formulár zverejnený v elektronickom katalógu.
 2. Zástupca STEY s.r.o. kontaktuje Zákazníka za účelom potvrdenia správnosti údajov uvedených v Objednávke a dojednanie podrobností o pobyte.
 3. STEY s.r.o. Zákazníkovi pošle „Potvrdenie o objednávke“ s fakturačnými údajmi na úhradu  „Zálohy na prenájom“, ktorá tvorí zvyčajne 30 % z celkovej ceny za prenájom.
 4. Úhrada Zálohy na prenájom sa vykonáva bezhotovostným prevodom na účet STEY s.r.o. alebo priamo na účet Majiteľa nehnuteľnosti.
 5. Ak nie je dohodnuté inak, STEY s.r.o. má právo fakturovať zálohu na prenájom v deň odoslania „Potvrdenia o objednávke“ Zákazníkovi. Záloha je splatná do 3 pracovných dní.
 6. Po obdržaní Zálohy na prenájom na bankový účet STEY s.r.o. bude Zákazníkovi poslaná „Faktúra-daňový doklad“ a „Informácie o pobyte“ s kontaktnými údajmi na Majiteľa (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt resp. e-mailová adresa). Faktúra je splatná najneskôr do 7 dní pred nástupom na pobyt.
 7. Majiteľ má právo pri nástupe na pobyt požadovať zloženie kaucie podľa hodnoty uvedenej v elektronickom katalógu. Kaucia sa vracia v plnej výške pri ukončení prenájmu, pokiaľ nenastalo poškodenie objektu a jeho príslušenstva.
 8. Nástup na pobyt začína v deň začiatku ubytovania alebo prenájmu prevzatím objektu od Majiteľa resp. ním poverenou osobou v čase po 14 hodine.
 9. Pobyt končí v deň ukončenia ubytovania alebo prenájmu odovzdaním objektu Majiteľovi resp. jemu poverenej osobe do 10 hodiny.
 10. Zákazník je povinný pri ukončení pobytu odovzdať objekt a príslušenstvo v takom technickom stave, v akom ho prebral pri nástupe na prenájom. Pokiaľ tak nevykoná, Majiteľ má právo na primeranú náhradu.
 11. Úhrada za poskytnuté služby môže byť realizovaná prostredníctvom sprostredkovateľa za príplatok (Benefit plus, Up déjeuner).

V. Odstúpenie od objednávky a iné zmeny podmienok prenájmu

 1. Zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od objednávky a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné nasledovne:
  1. zrušenie platnej rezervácie v lehote do 30 dní pred nástupom na pobyt, odstupné vo výške skutočne vzniknutých nákladov - administratívneho  poplatku vo výške 40,- EUR. Rozdiel v zaplatenej zálohe a zaúčtovanom odstupnom vráti STEY s.r.o. Zákazníkovi v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky, 
  2. zrušenie platnej rezervácie v lehote 29 - 8 dní pred nástupom na pobyt, odstupné vo výške zaplatenej zálohy na pobyt,
  3. zrušenie platnej rezervácie v lehote 7 dní a menej pred nástupom na pobyt odstupné vo výške 100 % z ceny pobytu.
 2. V prípade, že Zákazník nenastúpi na pobyt alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny za nečerpané služby.
 3. STEY s.r.o. má právo odstúpiť od objednávky v prípade živelných a iných nepredvídateľných udalostí, ktoré by mohli ohroziť zdravie a životy ľudí resp. spôsobiť škody na majetku. V tomto prípade má Zákazník nárok na vrátenie plnej sumy za pobyt bez nároku na iné ďalšie náhrady od STEY s.r.o..

VI. Reklamácie

 1. V prípade, ak služby prenajímaného objektu neboli poskytnuté, alebo neboli poskytnuté v plnom rozsahu, Zákazník má právo reklamácie u STEY s.r.o.. V prípade, že sa Majiteľ nachádza priamo v mieste prenájmu, pred uplatnením reklamácie u STEY s.r.o. upozorní priamo Majiteľa na vady v poskytovanej službe. Pokiaľ majiteľ na mieste samom neodstráni vady poskytovanej služby Zákazník bezodkladne uplatní reklamáciu u STEY s.r.o., všetko najneskôr do termínu ukončenia pobytu.
 2. Na základe riadne uplatnenej reklamácie STEY s.r.o. spíše so Zákazníkom reklamačný protokol, eventuálne tento doplní fotodokumentáciou a dohodne so Zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie.
 3. Pokiaľ nie je možné vybaviť reklamáciu Zákazníka na mieste samom je STEY s.r.o. povinná najneskôr do 30 pracovných dní určiť spôsob vybavenia reklamácie.
 4. STEY s.r.o. je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však s dokladom o vybavení reklamácie.

VII. Zodpovednosti

 1. Majiteľ zodpovedá za dostupnosť vybavenia objektu príslušenstvom, ktoré je uvedené v elektronickom katalógu STEY s.r.o., za poskytnutie služieb uvedených v elektronickom katalógu STEY s.r.o., za technický a hygienický stav objektu a za dodržanie platných technických, bezpečnostných, požiarnych a hygienických noriem.
 2. Majiteľ zodpovedá za bezodkladné a pravdivé nahlasovanie zmien poskytovaných služieb a vybavenosti ubytovacích zariadení zástupcovi STEY s.r.o. tak, aby tieto zmeny mohli byť včas zaznamenané v elektronickom katalógu.
 3. STEY s.r.o. zodpovedá za včasné vyznačenie všetkých nahlásených zmien poskytovaných služieb a vybavenosti ubytovacích zariadení v elektronickom katalógu.
 4. Zákazník zodpovedá za správne využívanie objektu a jeho príslušenstva ktoré nespôsobí jeho poškodenie a za primeranú spotrebu energetických médií.

VIII. Iné

 1. Pre komunikáciu s portálom steyslovakia.com sa používa slovenský jazyk.
 2. Kontaktné miesto portálu steyslovakia.com je sídlo spoločnosti STEY s.r.o.
 3. Portál steyslovakia.com môže byť kontaktovaný elektronicky prostredníctvom emailovej adresy stey@steyslovakia.com alebo telefonicky na mobilnom čísle +421 904 020 203.
 4. Portál steyslovakia.com nepoužíva automatizované nástroje na spracovanie údajov a moderovanie informácií.
 5. Portál steyslovakia.com nepoužíva softvérové prostriedky umožňujúce spojenie používateľov webstránky za účelom vykonania činnosti v prospech týchto používateľov a ani postupy na zaplatenie odplaty v súvislosti s vybranou činnosťou.
 6. Portál steyslovakia.com nepoužíva automatizované softvérové prostriedky na spracovanie platieb v súvislosti s vykonávanou činnosťou.
 7. Portál steyslovakia.com nepoužíva automatizované softvérové prostriedky na zaradenie prezentácií ubytovacích zariadení do ponuky, ich inzerciu zo strany používateľov a ani na presmerovania a prenesenie používateľov na webovú stránku portálu steyslovakia.com.
 8. Oznámenie o existencii nezákonného obsahu na webovom sídle portálu steyslovakia.com môže byť vykonané elektronickým spôsobom využijúc emailovú adresu stey@steyslovakia.com.

IX: Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ nie je ustanovené inak.
 2. Zákazníci využívajú objednané služby na vlastné nebezpečie.
 3. STEY s.r.o. nezodpovedá za úrazy, poškodenie zdravia, poškodenie alebo zničenie majetku, stratu a odcudzenie batožiny, škody na zdraví alebo majetku spôsobenej tretej strane, škody spôsobené živelnými či inými nepredvídateľnými udalosťami a ani za škody s nimi súvisiace počas pobytu v ubytovacom zariadení sprostredkovanom STEY s.r.o..
 4. V cene ubytovania a prenájmov sprostredkovaných prostredníctvom STEY s. r. o. nie je zahrnuté žiadne poistenie. Pred nástupom na prenájom odporúčame uzavrieť vhodné poistenie resp. pripoistenie.
 5. STEY s.r.o. nezodpovedá za prevádzku služieb uvedených v sekcii Tipy na výlety a Zážitky elektronického katalógu, nie je ich poskytovateľom. Tiež nezodpovedá za aktuálnosť a úplnosť informácií o uvedených službách. Tieto sekcie elektronického katalógu majú len odporúčací a informatívny charakter. Za ich úplnosť, presnosť a prevádzku zodpovedá priamo jej poskytovateľ.
 6. Zákazník potvrdzuje, že týmto podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu a bezvýhradne ich akceptuje. Uvedené skutočnosti zákazník potvrdí pri odosielaní elektronického objednávacieho  formulára zaškrtnutím príslušného checkboxu.
 7. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.6.2024.

Prajeme Vám príjemný a ničím nerušený pobyt!

STEY s.r.o., so sídlom: Dolná 1689/19, 977 03 Brezno

IČO: 50 713 710

DIČ: 2120433128

 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31356/S

                     

Ivana Rešutíková

tel. +421 904 020 203

email: stey@steyslovakia.com


Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46

974 00 Banská Bystrica

STEY tuned

čo nové a zaujímavé v našom regióne zažiješ

Prihlásením sa na odber súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a udeľujete súhlas so zasielaním aktualizácií od našej spoločnosti.

STEY

Kontakt

Zuzana Bachratá
+421 944 923 292

Kontakt

Jerguš Tesák
+421 907378704