Zmluvné podmienky cestovnej kancelárie STEY s. r. o.

Platobné, storno podmienky a rekreačné poukazy

 

Platobné podmienky

Zálohová platba vo výške 30% z celkovej ceny pobytu je splatná do 3 dní od rezervácie.
Zvyšných 70% z celkovej ceny pobytu je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred príchodom.

 

Storno podmienky

Zrušenie rezervácie do 30 dní pred nástupom na pobyt: vrátime vám zaplatenú zálohu poníženú o manipulačný poplatok 15€.
29 – 8 dní: účtujeme storno poplatok vo výške prijatej zálohy 30%.
7 dní a menej: účtujeme storno poplatok v plnej výške 100%.

 

Rekreačné poukazy

Za pobyt v minimálnej dĺžke trvania 2 noci vám vystavíme účtovný doklad (faktúru) v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. Ak ste si k ubytovaniu objednali niektorý z našich zážitkov, zahrnieme ho do faktúry. Účtovný doklad predložíte do 30 dní zamestnávateľovi, ktorý vám preplatí 55% z ceny pobytu, avšak najviac z hodnoty 500€.
Nespolupracujeme so žiadnymi externými subjektami, ktoré zúčtovávajú rekreačné poukazy (poukážky, karty, benefit systémy). 

Zmluva o ubytovaní

uzatvorená podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi ubytovateľom (STEY s. r. o. alebo vlastník nehnuteľnosti) a objednávateľom (klient)

Článok I.

 1. Zmluvou sa rozumie osobný, telefonický dohovor, potvrdenie rezervácie emailom alebo prostredníctvom rezervačného formulára stránky www.steyslovakia.com. Zo zmluvy o ubytovaní vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu.
 2. Za ubytovanie a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu podľa cenníka ubytovania a to v hotovosti, alebo prevodom na účet ubytovateľa vrátane miestnej dane z krátkodobého prechodného ubytovania odvádzanej príslušnej obci. Výšku dane z ubytovania si určujú obce samostatne a sú zverejnené vo VZN. Po úhrade ceny ubytovania sa považuje Zmluva o ubytovaní za uzavretú.
 3. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.

Článok II.

 1. Spolu s ubytovaným sú oprávnené užívať vyhradené ubytovacie priestory len vopred ubytovateľom schválené tretie osoby. Ubytovaný je povinný informovať ubytovateľa vopred o počte tretích osôb a vzťahu k týmto osobám. Na požiadanie ubytovaný poskytne ubytovateľovi údaje o tretích osobách v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, pričom ubytovateľ má právo vyžadovať predloženie dokladu totožnosti alebo iného relevantného dokladu, prostredníctvom ktorého je možné skontrolovať správnosť údajov poskytnutých o tretích osobách. Ubytovaný je povinný informovať tretie osoby o ich právach a povinnostiach. Ubytovaný zodpovedá za riadne užívanie ubytovacích priestorov a za všetky prípadné škody spôsobené tretími osobami.
 2. Ubytovaný a osoby podľa ods. 2 tohto článku tejto zmluvy sú povinné užívať priestory vyhradené na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch sa nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny.
 3. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. Zodpovednosť ubytovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov ubytovaným sa riadi ustanovením § 758 Občianskeho zákonníka.

Článok III

 1. Prechodné ubytovanie končí uplynutím dohodnutej doby ubytovania.
 2. Pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania môže prechodné ubytovanie skončiť odstúpením ubytovaného od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ubytovaný je v takom prípade povinný ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť. Ak ubytovaný odstúpil od zmluvy po začiatku ubytovania, je povinný ubytovateľovi vždy uhradiť aspoň pomernú časť dohodnutej ceny ubytovania.
 3. Pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania môže prechodné ubytovanie skončiť odstúpením ubytovateľa od tejto zmluvy z dôvodu, že ubytovaný alebo osoby s ním užívajúce ubytovacie priestory v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušujú dobré mravy alebo ubytovaný inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy.
 4. Možnosť odstúpiť od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka z iných dôvodov než sú uvedené v tejto zmluve nie je vyššie uvedenými ustanoveniami dotknutá.
 5. Pri skončení ubytovania vráti ubytovaný ubytovateľovi kľúče od predmetu ubytovania, príp. iné hnuteľné veci, ktoré pri vzniku ubytovania od ubytovateľa obdržal.
 6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o ubytovaní v Občianskom zákonníku. Súčasťou tejto zmluvy je ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia v prípade, ak bol vyhotovený a za predpokladu, že ním bol ubytovaný zo strany ubytovateľa oboznámený.

Ubytovací poriadok

 1. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
 2. Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie riadne a šetrne. V týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne zmeny, manipulovať s nábytkom a zariadením, robiť stavebné úpravy a zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. V objektoch je prísny zákaz fajčenia, manipulácie s otvoreným ohňom, používania sviečok, vonných tyčiniek a pyrotechniky.
 3. Ubytovaný nesmie poskytovať ubytovanie v ubytovacom zariadení ďalšej osobe bez súhlasu ubytovateľa. Je dovolené ubytovať len osoby v rozsahu vopred dohodnutom pred príchodom na pobyt.
 4. Ubytovaný používa ubytovacie zariadenie v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovateľom. V deň príchodu sa objednávateľ môže ubytovať od 14:00 do 21:00. V deň odchodu ubytovaný odovzdáva objekt v čase od 8:00 do 10:00 hod. Po dohode s ubytovateľom je možné tieto časy zmeniť.
 5. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. ubytovaný dodržiava nočný kľud. Používanie prístrojov reprodukujúcich hudbu je mimo vnútorných priestorov objektu zakázané v akomkoľvek čase.
 6. Ubytovaný je zodpovedný za ním spôsobené škody na ubytovacom zariadení a vybavení a je povinný ich ubytovateľovi nahradiť v plnej výške. Ubytovaný, ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 7. Za cennosti ubytovaných ubytovacie zariadenie nezodpovedá.
 8. Objednávateľ ubytovania môže pred plnením odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade odstúpenie od zmluvy podlieha nasledovnej storno politike:

Zrušenie rezervácie do 30 dní pred nástupom na pobyt: vrátime vám zaplatenú zálohu poníženú o manipulačný poplatok 15€.
29 – 8 dní: účtujeme storno poplatok vo výške prijatej zálohy 30%.
7 dní a menej: účtujeme storno poplatok v plnej výške 100%.

 1. Ubytovateľ môže od zmluvy odstúpiť počas plnenia bez nároku na finančnú kompenzáciu ubytovanému, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje ubytovací poriadok, dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy. Ubytovaný môže od zmluvy odstúpiť v priebehu plnenia bez udania dôvodu, avšak bez nároku na vrátenie zaplatených prostriedkov.
 2. Ubytovaný je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť ubytovateľovi doklad totožnosti a zapísať sa do knihy ubytovaných.
 3. Správca objektu si vyhradzuje právo počas pobytu vstupovať do objektu v prípadoch nutných opráv, havarijných stavov a pri porušovaní ubytovacieho poriadku.
 4. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých v priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 5. Domáce zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať po dohode s ubytovateľom. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa. Majiteľ je povinný po vyšpinení zvieraťa upratať.
 6. V deň odchodu je ubytovaný povinný dať objekt do pôvodného stavu (umyť a vrátiť inventár na pôvodné miesto, upratať exteriér).

Podmienky pre poskytovanie výletov a zážitkov

Rezervovaním a úhradou za niektorý zo zážitkov uverejnených na portáli www.steyslovakia.com klient súhlasí s podmienkami poskytovania služieb STEY Slovakia:

 1. Klient absolvuje výlety na vlastné riziko.
 2. Výlety a zážitky nezahŕňajú cestovné poistenie ani poistenie pri adrenalínových športoch alebo poistenie do hôr.
 3. Na rezervované a uhradené služby sa viaže storno politika: do 7 dní pred čerpaním služby je vrátená záloha mínus manipulačný poplatok 10% z ceny služby, 6 a menej dní pred čerpaním služby sa účtuje storno poplatok vo výške uhradenej zálohy.
 4. Ak sa klient nedostaví na miesto určenia vo vopred dohodnutý čas, poskytovateľ si vyhradzuje právo službu neposkytnúť bez nároku na refundáciu uhradenej čiastky.
 5. V prípade, že prekážka neposkytnutia služby vyplýva zo strany poskytovateľa, musí adekvátnym spôsobom zabezpečiť klientovi náhradné plnenie alebo vrátiť uhradené prostriedky.
 6. Ak je neposkytnutie služby spôsobené vis-major situáciou, klientovi budú refundované prostriedky alebo si vyberie alternatívny termín.
 7. Počas čerpania služby je nevyhnutné rešpektovať pokyny poskytovateľa. V prípade nedodržania pokynov je poskytovateľ oprávnený službu v priebehu čerpania ukončiť bez nároku na kompenzáciu.
 8. Ak klient pred začatím čerpania služby zamlčal skutočnosti, ktoré by bránili poskytnutiu služby, ohrozovali klienta alebo poskytovateľa počas plnenia služby, poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť službu bez nároku na kompenzáciu (klient nastúpi na čerpanie služby pod vplyvom alkoholu, nedisponuje dostatočnými zručnosťami alebo fyzickými predpokladmi na čerpanie služby).

Všeobecné obchodné podmienky

I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU

1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok je ako obstarávateľ (ďalej len „obstarávateľ“) definovaná cestovná kancelária STEY s. r. o., IČO 50 713 710, so sídlom Dolná 1689/19, 977 03 Brezno, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 31356/S.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. f) týchto podmienok previedol. V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré boli splnomocnené na sprostredkovanie služieb obstarávateľa. Za právoplatnú sa považuje aj zmluva podpísaná za stranu objednávateľa jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa nie je oprávnená meniť podmienky poskytovaného zájazdu či poskytovať informácie, ktoré sú v rozpore s informáciami uvádzanými obstarávateľom v online katalógu a iných propagačných materiáloch.

5. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že uzatvorením zmluvy sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Za súčasti zmluvy o obstaraní zájazdu sa považujú všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie STEY s. r. o., certifikát o poistení proti úpadku obstarávateľa a mandátna zmluva cestovného poistenia, ktoré je súčasťou ceny zájazdu.

6. Zmluvný vzťah je možné uzavrieť bez priameho kontaktu, a to elektronicky, tak, že obstarávateľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru. Poukázaním sumy uvedenej v zálohovej faktúre na účet obstarávateľa objednávateľom a následným zaslaním potvrdenia (elektronicky) obstarávateľom sa považuje Zmluva o obstaraní zájazdu cestovnej kancelárie STEY za platne uzavretú.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, REZERVÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena zájazdu je celková cena za objednané služby uvedená v zmluve. Ak sú k dispozícii zľavy, nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže uplatniť len jednu z uvedených zliav, ktorá je aplikovateľná ku dňu vzniku zmluvného vzťahu. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu. Cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa spojené s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Predbežnú rezerváciu je možné realizovať telefonicky, emailom alebo vyplnením formulára na www.steyslovakia.com. Odoslaním rezervačného formulára je rezervácia považovaná za objednávku, ktorá bude potvrdená formou emailu. Do času, kým objednávateľ neobdrží email od obstarávateľa o potvrdení objednávky, nie je táto považovaná za fixnú a obstarávateľovi z nej neplynú žiadne povinnosti uvedené v článku IV. A zároveň z nej neplynú žiadne práva na strane objednávateľa.

3. Pri uzatváraní zmluvy má obstarávateľ právo požadovať zaplatenie zálohy vo výške min. 50% z ceny zájazdu. Zvyšná časť ceny je splatná v lehote najviac 30 kalendárnych dní pred začiatkom čerpania služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 kalendárnych dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

4. Za objednané služby je možné zaplatiť bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň úhrady sa považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa. Náklady spojené s cezhraničnou platobnou transakciou znáša objednávateľ.

5. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. V prípade nezaplatenia v stanovených lehotách je obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy písomnou alebo elektronickou formou a objednané služby neposkytnúť. Objednávateľovi prináleží povinnosť úhrady vzniknutých nákladov obstarávateľa, ktoré vznikli nesplnením zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.

6. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt v období 30 kalendárnych dní o viac ako 20%. Dôvod a spôsob zvýšenia ceny bude objednávateľovi oznámený písomne alebo elektronicky. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel podľa pokynov v informácii od obstarávateľa.

III PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA

K základným právam objednávateľa patrí:

1. právo na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite

2. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe

3. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny

4. právo zrušiť svoju účasť na zájazde odstúpením od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu za podmienok stanovených v zmluve

5. právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba, a to najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní pred začiatkom čerpania služieb, písomnou formou alebo elektronicky. Súčasťou oznámenia o zmene objednávateľa je písomný súhlas osoby, ktorá sa stáva objednávateľom. Nový objednávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu dňom doručenia oznámenia, pričom naň prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúceho zo zmluvy. Za zmenu objednávateľa si obstarávateľ vyhradzuje právo účtovať jednorazový poplatok vo výške 30€/osobu, ktorý je objednávateľ povinný uhradiť v zmysle splatnosti faktúry doručenej spolu s modifikovanou zmluvou

6. právo na reklamáciu služieb v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve

7. právo obdržať spolu so zmluvou aj doklady o poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku.

IV POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

1. poskytnúť cestovnej kancelári súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu zájazdu, ktorý je predmetom zmluvy, najmä úplné, pravdivé a včasné vyplnenie potrebných formulárov; v prípade, že cestovná kancelária zabezpečuje aj víza – fotografie, pas, formuláre žiadosti o víza a ďalšie potrebné náležitosti

2. pripojiť plnomocenstvo zastupujúcich spolucestujúcich v prípade, že nejde o manželského partnera alebo neplnoleté vlastné dieťa

3. zaplatiť v plnom rozsahu a podľa časového harmonogramu cenu zájazdu a preukázať to dokladom o zaplatení; ak zákazník neuhradí cenu zájazdu včas, cestovná kancelária má právo odstúpiť od zmluvy

4. oznámiť cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote, svoje stanovisko k prípadným zmenám podmienok a dohodnutého rozsahu služieb

5. prevziať od cestovnej kancelárie potrebné doklady pre čerpanie dohodnutých služieb

6. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb

7. riadiť sa pokynmi cestovnej kancelárie, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok; uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu;

8. mať pri sebe všetky platné cestovné doklady, požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je objednávateľ poistený; tieto doklady je objednávateľ povinný si obstarať sám, pokiaľ mu cestovná kancelária takúto službu osobitne neponúkla a neposkytla

9. zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu;

10. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov.

V POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA

1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä: a) povinnosť najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu. b) povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

VI ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

1. V prípade, že je obstarávateľ nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo návrh zmeny odmietnuť a odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť obstarávateľovi v lehote určenej v návrhu zmeny zmluvy.

2. Obstarávateľ je oprávnený uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je povinný: a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo b) vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté služby, alebo c) poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

3. V prípade, že dôjde k overbookingu ubytovacej kapacity, obstarávateľ je povinný zabezpečiť pre objednávateľa náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie na celú alebo pomernú časť pobytu.

4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí vis major a udalostí, ktoré znemožňujú či obmedzujú realizáciu zájazdu a bezpečnosť jeho účastníkov.

5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu z hľadiska obsahu a harmonogramu z dôvodu zásahu vyššej moci, rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych udalostí.

VII ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Obstarávateľ môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. V prípade, že realizácia zájazdu vyžaduje splnenie minimálneho počtu účastníkov, obstarávateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa pred uzatvorením zmluvy. Ak sa nenaplnil požadovaný počet účastníkov, obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd najneskôr 10 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, o čom bude objednávateľ písomne alebo elektronicky informovaný.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu: a) bez udania dôvodu, b) z dôvodu podstatného porušenia povinností obstarávateľa vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení nadobúda platnosť dňom písomného alebo elektronického doručenia obstarávateľovi.

3. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy a dôvodom nie je podstatné porušenie povinností zo strany obstarávateľa, resp. ak od zmluvy odstúpi obstarávateľ v prípade porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť obstarávateľovi náhradu vzniknutej škody vo forme storno poplatku v nasledovnej výške:
Do 30 dní pred začiatkom čerpania služby – manipulačný poplatok 15€/zmluvu
29 – 8 dní pred začiatkom čerpania služby – 30% z ceny objednaných služieb
7 dní až do dňa začiatku zájazdu – 100% z ceny objednaných služieb

4. Počet dní pre výpočet storno poplatku sa počíta odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy do dátumu plánovaného začiatku čerpania služby uvedeného v zmluve. V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby z dvoch osôb v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na objekt bez ohľadu na počet obsadených lôžok. V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby resp. viacerých z niekoľkých uvedených na zmluve sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho počtu osôb vzhľadom na charakter objednaných služieb (ubytovanie, výlet súkromnou dopravou).

5. Obstarávateľ má právo náhradu škody vo forme storno poplatku uhradiť zo zaplatenej celej alebo pomernej časti zájazdu.

6. Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu posúdi obstarávateľ podľa dostupných kapacít. V prípade, že sa zmluvné strany písomne dohodnú na zmene termínu, objednávateľ je povinný za zmenu termínu uhradiť manipulačný poplatok vo výške 80€. Ak v požadovanom termíne nie sú k dispozícii kapacity objednaného ubytovacieho zariadenia a zmluvné strany sa dohodnú na alternatívnom ubytovacom zariadení, čím dôjde k zvýšeniu ceny zájazdu, objednávateľ je povinný rozdiel doplatiť.

VIII REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb objektívne nespĺňa dohodnutú úroveň, vzniká objednávateľovi nárok na nápravu objednanej služby, ktorý si uplatní bezodkladne u poskytovateľa služby alebo zástupcu obstarávateľa. O danej skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý však nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu, objednávateľ uplatňuje reklamáciu po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania predmetnej služby, ktorú doloží písomným záznamom bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3. V prípade, že škodu nezavinil obstarávateľ ani jeho zmluvní partneri, ale objednávateľ či tretie osoby, ktoré nemajú súvislosť s poskytovaním predmetnej služby, obstarávateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú škodu. To platí taktiež, ak bola škoda spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť alebo vznikla v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb.

5. Objednávateľ má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ index_en.htm.

IX POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA

1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie v prípade: a) neposkytnutia dopravy z miesta pobytu na Slovensku do domovskej krajiny, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb, b) nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec, c) nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

X OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV. Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť STEY, s.r.o., so sídlom Dolná 1689/19, 977 03 Brezno IČO: 50 713 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č.: 31356/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Dolná 1689/19, 977 03 Brezno alebo elektronicky na adrese stey@steyslovakia.com

2. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a sken cestovného dokladu, e-mail a telefónne číslo. Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov: a) Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska; b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo; c) Prípadne fotografie ulovených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené; d) Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem, informácie o využívaní klientskej zóny a pod., pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby; e) Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.

3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri prihlásení na odber newslettera, pri registrácii na stránke www.steyslovakia.com, v zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

4. ÚČEL SPRACÚVANIA. Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami: – uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu; -zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu; -uzatváranie poistných zmlúv; -plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz; -spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva; -spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu; -evidencia a archivovanie; -riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov; -výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.; Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami: ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom klientskej zóny; poštou , telefonicky a pod.; -automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám; -realizácia spotrebiteľských súťaží; -prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami; -na účel organizácie spoločenských podujatí organizovaných Prevádzkovateľom. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

5. PRÁVNY ZÁKLAD. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod). Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

6. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV. Prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie na účel napríklad kalkulácie ceny zájazdu a pod. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje.

7. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV. Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov: – poskytovatelia ubytovacích zariadení; – letecké spoločnosti; – prepravné spoločnosti; – sprievodcovia; – ambasády, zastupiteľstvá; – spolupracujúce agentúry; – lokálne cestovné kancelárie; – poskytovatelia IT služieb; – poskytovatelia účtovných služieb; – advokátske kancelárie; – orgány verejnej moci; – ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (Websupport, Google, Facebook).

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV. Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva: – právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom, – právo na opravu osobných údajov, – právo na výmaz osobných údajov, – právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, – právo na prenosnosť osobných údajov, – právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, – právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, – právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), – právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa: Dolná 1689/19 977 03 Brezno alebo elektronickými prostriedkami na adrese: stey@steyslovakia.com.

10. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu stey@steyslovakia.com, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

XI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípadov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe ich zverejnenia a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

3. Poskytnuté služby objednávateľ využíva vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo, pričom obstarávateľ nezodpovedá za prípadné škody na zdraví či majetku, ktoré neboli spôsobené priamym pôsobením obstarávateľa.

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018.