Zmluvné podmienky cestovnej agentúry STEY s. r. o.

Platobné, storno podmienky a rekreačné poukazy

 

Platobné podmienky

Zálohová platba vo výške 30% z celkovej ceny pobytu je splatná do 3 dní od rezervácie. Zvyšných 70% z celkovej ceny pobytu je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred príchodom.

 

Storno podmienky

Zrušenie rezervácie do 30 dní pred nástupom na pobyt: vrátime vám zaplatenú zálohu poníženú o administratívny poplatok 40€. 29 – 8 dní: účtujeme storno poplatok vo výške prijatej zálohy. 7 dní a menej: účtujeme storno poplatok v plnej výške 100%.

 

Rekreačné poukazy

Za pobyt v minimálnej dĺžke trvania 2 noci vám vystavíme účtovný doklad (faktúru) v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. Ak ste si k ubytovaniu objednali niektorý z našich zážitkov, zahrnieme ho do faktúry. Účtovný doklad predložíte do 30 dní zamestnávateľovi, ktorý vám preplatí 55% z ceny pobytu, avšak najviac z hodnoty 500€. Pri zúčtovaní rekreačného príspevku cez Benefit plus a Up Déjeuner kartu je účtovaný poplatok 6% z celkovej ceny pobytu.

Informácia pre FO podnikateľov a PO:

Uvedené ceny sú vrátane 10% DPH pri ubytovaní a 20% DPH pri dani z ubytovania. V prípade fakturácie prenájmu objektu sa účtuje DPH vo výške 20% (celková cena s DPH bude o 10% vyššia ako v prípade fakturácie ubytovania).

Zmluva o ubytovaní

uzatvorená podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi ubytovateľom (STEY s. r. o. alebo vlastník nehnuteľnosti) a objednávateľom (klient) Článok I.

 1. Zmluvou sa rozumie osobný, telefonický dohovor, potvrdenie rezervácie emailom alebo prostredníctvom rezervačného formulára stránky www.steyslovakia.com. Zo zmluvy o ubytovaní vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu.
 2. Za ubytovanie a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu podľa cenníka ubytovania a to v hotovosti, alebo prevodom na účet ubytovateľa vrátane miestnej dane z krátkodobého prechodného ubytovania odvádzanej príslušnej obci. Výšku dane z ubytovania si určujú obce samostatne a sú zverejnené vo VZN. Po úhrade ceny ubytovania sa považuje Zmluva o ubytovaní za uzavretú.
 3. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.

Článok II.

 1. Spolu s ubytovaným sú oprávnené užívať vyhradené ubytovacie priestory len vopred ubytovateľom schválené tretie osoby. Ubytovaný je povinný informovať ubytovateľa vopred o počte tretích osôb a vzťahu k týmto osobám. Na požiadanie ubytovaný poskytne ubytovateľovi údaje o tretích osobách v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, pričom ubytovateľ má právo vyžadovať predloženie dokladu totožnosti alebo iného relevantného dokladu, prostredníctvom ktorého je možné skontrolovať správnosť údajov poskytnutých o tretích osobách. Ubytovaný je povinný informovať tretie osoby o ich právach a povinnostiach. Ubytovaný zodpovedá za riadne užívanie ubytovacích priestorov a za všetky prípadné škody spôsobené tretími osobami.
 2. Ubytovaný a osoby podľa ods. 2 tohto článku tejto zmluvy sú povinné užívať priestory vyhradené na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch sa nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny.
 3. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. Zodpovednosť ubytovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov ubytovaným sa riadi ustanovením § 758 Občianskeho zákonníka.

Článok III

 1. Prechodné ubytovanie končí uplynutím dohodnutej doby ubytovania.
 2. Pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania môže prechodné ubytovanie skončiť odstúpením ubytovaného od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ubytovaný je v takom prípade povinný ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť. Ak ubytovaný odstúpil od zmluvy po začiatku ubytovania, je povinný ubytovateľovi vždy uhradiť aspoň pomernú časť dohodnutej ceny ubytovania.
 3. Pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania môže prechodné ubytovanie skončiť odstúpením ubytovateľa od tejto zmluvy z dôvodu, že ubytovaný alebo osoby s ním užívajúce ubytovacie priestory v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušujú dobré mravy alebo ubytovaný inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy.
 4. Možnosť odstúpiť od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka z iných dôvodov než sú uvedené v tejto zmluve nie je vyššie uvedenými ustanoveniami dotknutá.
 5. Pri skončení ubytovania vráti ubytovaný ubytovateľovi kľúče od predmetu ubytovania, príp. iné hnuteľné veci, ktoré pri vzniku ubytovania od ubytovateľa obdržal.
 6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o ubytovaní v Občianskom zákonníku. Súčasťou tejto zmluvy je ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia v prípade, ak bol vyhotovený a za predpokladu, že ním bol ubytovaný zo strany ubytovateľa oboznámený.

Ubytovací poriadok

 1. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
 2. Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie riadne a šetrne. V týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne zmeny, manipulovať s nábytkom a zariadením, robiť stavebné úpravy a zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. V objektoch je prísny zákaz fajčenia, manipulácie s otvoreným ohňom, používania sviečok, vonných tyčiniek a pyrotechniky.
 3. Ubytovaný nesmie poskytovať ubytovanie v ubytovacom zariadení ďalšej osobe bez súhlasu ubytovateľa. Je dovolené ubytovať len osoby v rozsahu vopred dohodnutom pred príchodom na pobyt.
 4. Ubytovaný používa ubytovacie zariadenie v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovateľom. V deň príchodu sa objednávateľ môže ubytovať od 14:00 do 21:00. V deň odchodu ubytovaný odovzdáva objekt v čase od 8:00 do 10:00 hod. Po dohode s ubytovateľom je možné tieto časy zmeniť.
 5. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. ubytovaný dodržiava nočný kľud. Používanie prístrojov reprodukujúcich hudbu je mimo vnútorných priestorov objektu zakázané v akomkoľvek čase.
 6. Ubytovaný je zodpovedný za ním spôsobené škody na ubytovacom zariadení a vybavení a je povinný ich ubytovateľovi nahradiť v plnej výške. Ubytovaný, ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 7. Za cennosti ubytovaných ubytovacie zariadenie nezodpovedá.
 8. Objednávateľ ubytovania môže pred plnením odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade odstúpenie od zmluvy podlieha nasledovnej storno politike:

Zrušenie rezervácie do 30 dní pred nástupom na pobyt: vrátime vám zaplatenú zálohu poníženú o manipulačný poplatok 40€. 29 – 8 dní: účtujeme storno poplatok vo výške prijatej zálohy 30%. 7 dní a menej: účtujeme storno poplatok v plnej výške 100%.

 1. Ubytovateľ môže od zmluvy odstúpiť počas plnenia bez nároku na finančnú kompenzáciu ubytovanému, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje ubytovací poriadok, dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy. Ubytovaný môže od zmluvy odstúpiť v priebehu plnenia bez udania dôvodu, avšak bez nároku na vrátenie zaplatených prostriedkov.
 2. Ubytovaný je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť ubytovateľovi doklad totožnosti a zapísať sa do knihy ubytovaných.
 3. Správca objektu si vyhradzuje právo počas pobytu vstupovať do objektu v prípadoch nutných opráv, havarijných stavov a pri porušovaní ubytovacieho poriadku.
 4. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých v priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 5. Domáce zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať po dohode s ubytovateľom. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa. Majiteľ je povinný po vyšpinení zvieraťa upratať.
 6. V deň odchodu je ubytovaný povinný dať objekt do pôvodného stavu (umyť a vrátiť inventár na pôvodné miesto, upratať exteriér).

Ochrana osobných údajov

 1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť STEY, s.r.o., so sídlom Dolná 1689/19, 977 03 Brezno IČO: 50 713 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č.: 31356/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Dolná 1689/19, 977 03 Brezno alebo elektronicky na adrese stey@steyslovakia.com

 1. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a sken cestovného dokladu, e-mail a telefónne číslo. Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov: a) Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska; b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo; c) Prípadne fotografie ulovených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené; d) Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem, informácie o využívaní klientskej zóny a pod., pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby; e) Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.

 1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri prihlásení na odber newslettera, pri registrácii na stránke www.steyslovakia.com, v zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA.

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami: – uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu; -zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu; -uzatváranie poistných zmlúv; -plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz; -spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva; -spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu; -evidencia a archivovanie; -riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov; -výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.; Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami: ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom klientskej zóny; poštou , telefonicky a pod.; -automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám; -realizácia spotrebiteľských súťaží; -prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami; -na účel organizácie spoločenských podujatí organizovaných Prevádzkovateľom. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

 1. PRÁVNY ZÁKLAD.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod). Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

 1. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie na účel napríklad kalkulácie ceny zájazdu a pod. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje.

 1. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 1. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov: – poskytovatelia ubytovacích zariadení; – letecké spoločnosti; – prepravné spoločnosti; – sprievodcovia; – ambasády, zastupiteľstvá; – spolupracujúce agentúry; – lokálne cestovné kancelárie; – poskytovatelia IT služieb; – poskytovatelia účtovných služieb; – advokátske kancelárie; – orgány verejnej moci; – ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (Websupport, Google, Facebook).

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva: – právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom, – právo na opravu osobných údajov, – právo na výmaz osobných údajov, – právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, – právo na prenosnosť osobných údajov, – právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, – právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, – právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), – právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa: Dolná 1689/19 977 03 Brezno alebo elektronickými prostriedkami na adrese: stey@steyslovakia.com.

 1. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu stey@steyslovakia.com, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).