Stey Startitup

6. marca 2018

STARTITUP

6. 3. 2018

Startitup

Autor: Marianna Mikešová

Slovenka prostredníctvom originálnej cestovky propaguje krásy rodného Horehronia

 

Mnohí s ob­ľu­bou nav­šte­vu­jeme Tatry, no do iných kú­tov Slo­ven­ska ne­za­ví­tame. Zá­ro­veň ani v prí­rode z rúk ne­púš­ťame smart­fón a o na­šich au­ten­tic­kých tra­dí­ciách toho vieme málo. Ivana Re­šu­tí­ková sa roz­hodla to zme­niť. Krásy rod­ného Ho­reh­ro­nia sa snaží Slo­vá­kom aj cu­dzin­com pred­sta­vo­vať pro­stred­níc­tvom ces­tov­nej agen­túry STEY Slo­vak Tra­vel Expe­rience.

Ivana je ro­dená Ho­reh­ronka, no ako väč­šina Slo­vá­kov od­išla štu­do­vať do Bra­ti­slavy a ne­skôr ju prí­le­ži­tosť zlep­šiť si ja­zy­kové zruč­nosti za­viala aj do Bri­tá­nie. Ro­dinné väzby ju však pri­tiahli na­s­päť do rod­ného kraja. Na­miesto toho, aby sa ako mnohí sna­žila pre­sa­diť v hlav­nom meste či vo svete, roz­hodla sa ísť ťaž­šou ces­tou a hľa­dať ne­vy­užitý po­ten­ciál doma na Ho­reh­roní. A že je ho tu na­ozaj dosť!

 

Pre­po­jila svoj blízky vzťah k prí­rode s biz­ni­som a pod­po­rou lo­kál­neho tu­rizmu do je­di­neč­ného pro­jektu. Vý­sled­kom je re­gi­onálna ces­tovná agen­túra STEY Slo­vak Tra­vel Expe­rience, ktorá po­núka mož­nosť za­žiť sku­točne au­ten­tickú slo­ven­skú prí­rodu a kul­túru. A ne­mohla spra­viť lep­šie, pre­tože nie­len, že vďaka to­muto pek­nému biz­nisu po­máha rásť Slo­ven­sku, ale aj sebe.

„Vďaka STEY mám mož­nosť roz­ví­jať sa a se­ba­re­a­li­zo­vať doma. Pre­pá­jam mo­derný li­fes­tyle so ži­vo­tom na vi­dieku, v prí­rode. Po­zi­tívny vie­tor pri­ná­šajú aj zmeny v sa­mospráve, roz­voj in­fra­štruk­túry, zlep­šo­va­nie slu­žieb. Pô­sobí tu množ­stvo mla­dých per­spek­tív­nych ľudí, ktorí sa zau­jí­majú o ce­lo­spo­lo­čen­ské otázky a zve­ľa­ďujú kra­jinu. A to vní­mam pre bu­dúci roz­voj STEY ako veľmi dô­le­žitý fak­tor,“ pre­zra­dila Ivana.

 

Ako to tak býva, za­čiatky nie sú ni­kdy ľahké a treba sa po­pa­so­vať s nie­kto­rými pre­káž­kami. Na tie by­rok­ra­tické, ktoré do­stanú do ko­lien mno­hých živ­nost­ní­kov a pod­ni­ka­te­ľov, sa však pre is­totu vo­pred pri­pra­vila. Aby však roz­behla svoj biz­nis, ča­kali ju ne­ko­nečné stre­tá­va­nia sa s po­ten­ciál­nymi par­tnermi a lo­kál­nymi po­sky­to­va­teľmi slu­žieb v tu­rizme. Pod­sta­tou kva­lit­ného biz­nisu sú to­tiž najmä kva­litní spo­lu­pra­cov­níci.

 

„Ne­jasný biz­nis mo­del, nová tvár na scéne, kon­zer­va­tívni na­šinci ver­zus tem­pe­ra­mentná blon­dína – to bola cel­kom ná­ročná úloha. 🙂 STEY je od po­čiatku one man show, ale sa­moz­rejme mám za se­bou skvelú pod­poru ro­diny. Kľú­čový bol aj vý­ber par­tne­rov, a ja sa te­ším vý­bor­nej spo­lu­práci s Mi­šou Chme­líč­ko­vou v otáz­kach di­zajnu, s prog­ra­má­to­rom Mi­cha­lom Ko­cú­rom a fo­to­gra­fic­kým duom Nora a Ja­kub. Dl­ho­dobo je pre mňa in­špi­rá­ciou pod­ni­ka­teľka Miška Bed­ná­rová z Pu­ojdu,“ uviedla Slo­venka.

STEY však nie je len taká oby­čajná ces­tovka. V ére lac­ných ko­merč­ných po­núk a zľa­vo­vých por­tá­lov vy­niká svo­jím za­me­ra­ním, fi­lo­zo­fiou aj krás­nym vi­zu­álom. Jej cie­ľov­kou je homo ur­ba­ni­cus, teda člo­vek mest­ský, ktorý žije ex­pres­ným ži­vo­tom bez za­sta­ve­nia a už dávno za­bu­dol na kon­takt s prí­ro­dou a folk­ló­rom. Pri at­rak­ciách sa len fo­tíme, na­miesto toho, aby sme sa o nich do­zve­deli viac, na­vyše od ľudí, ktorí nám toho majú toľko čo po­ve­dať.

 

„Ide­oló­giou STEY je spro­stred­ko­vať zá­ži­tok, ktorý utvorí kom­plex­nejší ob­raz o ži­vote na vi­dieku, his­tó­rii, tra­dí­ciách. Spo­jiť sú­časný ži­vot so ži­vo­tom pred­kov ne­ma­so­vým spô­so­bom for­mou in­di­vi­du­alizmu, ma­lých sku­pín, nav­ští­viť miesta, ktoré v be­dek­roch ne­náj­dete. Dô­le­žité je, aby si kli­ent od­nie­sol čo naj­po­zi­tív­nej­šiu emó­ciu, strá­vil prí­jemný čas a aby mu na­miesto ap­li­ká­cie, ktorá mu po­vie kam ísť a čo vi­dieť, po­zna­nie spro­stred­ko­vali miestni,“ vy­svet­lila Ivana.

Ces­tovka po­núka pre­krásne uby­to­va­nie rôz­neho typu, vrá­tane ruš­nej­ších miest s dob­rými služ­bami aj cha­lúp na sa­mote či na de­dine, kde si uži­ješ do­ko­nalý di­gi­tálny de­tox. Za­me­riava sa tiež na jed­no­dňové zá­žit­kové vý­lety. Ich cie­ľom je do­pl­niť už exis­tu­júcu po­nuku ko­merč­ných slu­žieb o au­ten­tické zá­žitky a vý­lety, kde sa hosť na­ozaj ak­tívne za­pája. Nie je len ten, ktorý si vrámci masy v zhone po­zrie ne­jakú pa­miatku či vý­tvor a o mi­nútu už pu­tuje ďa­lej.

„Mô­žete sa zo­zná­miť s re­me­sel­níkmi, ktorí vám vy­svet­lia celý pro­ces, niečo si mô­žete aj sami vy­skú­šať. Mô­žete sa stret­núť s ba­čom, ktorý vám síce do­volí vy­to­čiť si vlastnú pa­re­nicu, ale beda, ak mu bu­dete do ro­boty mud­ro­vať. 🙂 Alebo s folk­ló­ris­tami a ich ve­se­lými a rá­zo­vi­tými po­va­hami. Ces­to­va­nie je predsa o emó­ciách. A čo sa vám lep­šie vryje do pa­mäte – mo­nu­ment, pri kto­rom ste sa od­fo­tili, alebo Jožko, ktorý vás učil tan­co­vať dvoj­kročku?“ ho­vorí Slo­venka.

STEY chce tiež uká­zať, že Slo­ven­sko ne­tvo­ria len Bra­ti­slava a Štr­b­ské pleso, ale aj iné zau­jí­mavé miesta. Tie nás môžu prek­va­piť nie­len svo­jou krá­sou, ale aj ab­sen­ciou más, ktoré tra­dične stret­neme v tých naj­vy­chy­te­nej­ších tu­ris­tic­kých lo­ka­li­tách. Do hôr a prí­rody predsa ne­cho­díme preto, aby sme sa zrá­žali s davmi, ale aby sme si ob­čas v kon­traste s mes­tom vy­chut­nali ti­cho a po­koj. Skve­lým mies­tom pre trá­ve­nie voľ­ného času preto môže byť práve ča­ro­vné Ho­reh­ro­nie.

 

„Je to skvelá lo­ka­lita na ví­ken­dový od­dych. Z Bra­ti­slavy sa k nám do­sta­nete au­tom za 2,5 ho­diny. Všetko je kon­cen­tro­vané viac me­nej v jed­nom ok­rese, po­čas 2-3 dní stih­nete veľa. Úze­mie re­gi­ónu je ohra­ni­čené dvomi ná­rod­nými par­kami – Nízke Tatry a Mu­rán­ska pla­nina. V Níz­kych Tat­rách je ob­ľú­be­ným vý­le­tom okruh z Tran­gošky na Ďum­bier a Cho­pok. Na pla­nine máte ko­pec mož­ností, ako sa stra­tiť pred ru­chom mesta. Pre ro­diny od­po­rú­čam farmu u Ma­re­kov­cov, sa­laš v sedle Zboj­ská, hu­cul­ské kone. Te­raz sa tiež za­čína čas za­bí­ja­čiek a jar­mo­kov,“ uviedla Ivana.

Ak člo­vek po­tre­buje za­bud­núť na pra­covný stres, jed­no­značne po­môže útek z ci­vi­li­zá­cie do prí­rody. So STEY si mô­žeš užiť dni plné re­laxu v ob­klo­pení ho­reh­ron­ských le­sov, pri­vátne spa upro­stred ni­čoho, jazdu na mo­torke, na­učiť sa niečo o tra­dič­nej vý­robe z kože, dreva či mlieka, alebo sa za­ba­viť na ľu­do­vom ve­čeri. Tieto au­ten­tické zá­žitky oča­ria tu­ris­tov zo za­hra­ni­čia, no ne­po­chybne aj Slo­vá­kov, z kto­rých mnohí už na naše lo­kálne krásy a tra­dí­cie po­za­budli.

Ivane Re­šu­tí­ko­vej sa ne­po­chybne po­da­rilo vy­tvo­riť skvelý pro­jekt, ktorý má šancu zvi­di­teľ­niť re­gión v tom naj­lep­šom svetle. Ur­čite za to môže aj fakt, že sama mi­luje tu­ris­tiku, ces­to­va­nie či jazdu na mo­torke. Keď nie­kto robí niečo s váš­ňou, je to vi­dieť. Sama ho­vorí, že ok­rem zvi­di­teľ­ne­nia re­gi­ónu a vy­bu­do­va­nia úspeš­nej firmy je jej snom jed­no­du­cho viesť prí­jemný a oby­čajný ži­vot v spo­koj­nosti a mo­tor­kár­čiť aj na dô­chodku. 🙂

Zdroj: Startitup

 

Comments

comments


Ďalšie články

Stey Slovakia

SÓDA O2

Z víkendového špeciálu o strednom Slovensku

Čítať článok
Digital detox

STEY: Digitálny detox

Nazývam to digitálny detox. Priatelia zvyknú vtipkovať, že propagujem digitálny detox a sama vybíjam baterku na telefóne expresne rýchlo.

Čítať článok
Pišta z Taiwanu objavil krásy Horehronia.

DENNÍK SME

Pišta z Taiwanu objavil krásy Horehronia. Už vie, ako sa vyrába parenica.

Čítať článok
TV NOVINY Markíza

TV NOVINY

Toto miesto sa zámerne ukrýva pred svetom.

Čítať článok

RTVS Ahoj Slovensko

Magazín RTVS Ahoj Slovensko: Digitálny detox

Čítať článok
Magazín Čarovné Slovensko

MAGAZÍN ČAROVNÉ SLOVENSKO

Cesta z mesta. Na Horehroní, v čarovnom Šumiaci.

Čítať článok
5-day itinerary for active holidays in central Slovakia

STEY: 5-day itinerary for active holidays in central Slovakia

Popular attractions combined with authentic national treasure and hidden places for perfect relax.
cycling · hiking · UNESCO sites · workshops · digital detox

Čítať článok
Stey Startitup

STARTITUP

Slovenka prostredníctvom originálnej cestovky propaguje krásy rodného Horehronia.

Čítať článok